public creation

Archief 2006-2009

November 2009, B&G. Kansen en bedreigingen voor corporaties
De liquiditeispositie van corporaties staat onder druk. Vennootschapsbelasting, Vogelaarheffing en een zeer beperkte huurstijging hebben een negatief effect op de mogelijkheden voor corporaties om te investeren. Dat effect wordt nog veel groter wanneer de corporaties de lasten van de huurtoeslag op moeten brengen. Daartegenover staan mogelijkheden in het lokaal huurbeleid en het apart zetten van woningen die op de nominatie staan te worden verkocht. >>

 

26 juni 2009, Binnenlands Bestuur. 'Krimpfonds overbodig'
Gemeenten waarvan de bevolking krimpt, zijn in financieel opzicht niet slechter af dan gemeenten waarvan de bevolking groeit. Tot die conclusie komt het COELO. >>

 

19 juni 2009, Binnenlands Bestuur. Woonwagenkamp wordt witte wijk
Woonwagenbewoners houden op te bestaan. Voor het rijk verdwenen ze tien jaar geleden al. Nu zijn gemeenten druk doende om de laatste grote woonwagencentra op te heffen of te veranderen in ‘gewone’ buurten. >>

 

24 april 2009, Binnenlands Bestuur. Véértig vergunningen voor een sapje
De horecawetgeving is zo complex dat het voor startende horecaondernemers nauwelijks mogelijk is aan alle regels te voldoen. Liefst zes ministeries leggen de horeca soms tegenstrijdige regels op. Twee Amsterdamse ambtenaren trachten de administratieve kluwen te ontwarren. >>

26 januari 2009, Binnenlands Bestuur. Verborgen risico's bij bouwgarantie
Corporaties krijgen meer dekking van rijk en gemeenten voor nieuwbouwprojecten. De VNG is niet bang voor de extra risico’s. >>

23 januari 2009, Binnenlands Bestuur. Provincies strijden om miljarden
Provincies als Noord-Brabant, Limburg en Overijssel loopt het water in de mond bij de gedachte aan de verkoop van hun energie-aandelen. Provincies die dergelijke belangen niet hebben, zoals Flevoland, zien het knarsetandend aan. >>

Januari 2009, B&G. De liquiditeit van corporaties opgekrikt
Door de heffing van vennootschapsbelasting en de bijdragen die corporaties moeten leveren voor investeringen in achterstandswijken en aan het investeringsfonds, is hun liquiditeit onder druk komen te staan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kijkt bij de beoordeling van corporaties sterk naar de ontwikkeling van de kasstroom. Welke mogelijkheden zijn er om de positie te verbeteren? >>

 

8 januari 2009, Binnenlands Bestuur. Na de val
Dat het een hard vak is, wisten ze allemaal. Toch kwam de afrekening voor de meesten hard aan. Zo ben je wethouder, in het centrum van de macht. Zo ben je niks meer. Hoe komen gevallen wethouders over het verlies heen? ‘Je gaat door een rouwproces.’ >>

 

14 november 2008, Binnenlands BestuurWelig tiert het waterbestuur
Niet minder dan vijf bestuurslagen bemoeien zich met waterbeheer. Ook aan Waterproef, de landelijke overstromingsoefening, namen vorige week veel bestuurders deel. Stemt die massale belangstelling voor water tot ongerustheid? Pleitbezorgers van minder bestuurlijke drukte geloven niet dat het er ooit van komt. >>

 

24 oktober 2008, Binnenlands Bestuur. Bestuurlijke ramp

‘Waterproef’ is de naam van de nationale overstromingsoefening die de eerste week van november plaatsvindt. De voorbereiding duurde twee jaar en nam de veiligheidsregio’s als uitgangspunt. Het probleem is nu: die zijn er voorlopig nog niet. Ieder kiest een eigen lijn. >>

 

Maart 2008, B&G. Bevolkingskrimp vraagt om financiële bijsturing
Het aantal inwoners in Nederland groeit nog maar langzaam. In bijna de helft van het aantal gemeenten vertoont het inwonertal nu al een daling. Vooral in de perifere delen van het land doet deze ontwikkeling zich voor. De vraag is, welke effecten een daling van het aantal inwoners heeft op de financiële positie van gemeenten Eind maart brengen de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hierover een advies uit. >>


4 januari 2008, Binnenlands Bestuur. D'r in en d'r uit
Wethouders van buiten hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Sinds de laatste verkiezingen zijn er heel wat gesneuveld. De werkelijkheid viel hen soms rauw op het dak. >>

16 november 2007, Binnenlands Bestuur. Grote vier zeker van hun geld
Er wordt gemorreld aan de financiële status aparte van de vier grote steden. Het grotere aandeel van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag uit het gemeentefonds lijkt niet langer vanzelfsprekend. >>

 

November 2007, B&G. Haalbaarheid investeringsopgave corporaties twijfelachtig
Van de corporaties worden grote inspanningen gevraagd. Enerzijds moeten ze fors bijdragen aan het wegnemen van maatschappelijke knelpunten in de wijken. Anderzijds worden via de vennootschapsbelasting een aanzienlijk deel van de daarvoor beschikbare middelen naar ’s Rijks kas overgeheveld. Het vermogen dat de corporaties wordt toegedicht is niet eenvoudig los te maken. De liquiditeitspositie komt daarmee onder druk te staan, en daarmee de mogelijkheden voor corporaties bij te dragen aan de aanpak van de achterstandswijken. >>

 

September 2007, B&G. Meer intergemeentelijk, minder provinciaal milieubeleid
Ze heeft ervaring binnen vrijwel alle geledingen van het openbaar bestuur. Milieudeskundige Saskia Borgers verruilde onlangs haar baan als gemeentesecretaris voor de post van directeur generaal milieu bij het ministerie van VROM. Gemeenten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen, aldus Borgers. Veel milieuvraagstukken kunnen heel goed op via intergemeentelijke samenwerking worden aangepakt. >>

 

17 augustus 2007, Binnenlands Bestuur. Polderen met ICT
De overheidsdienstverlening moet beter. Dat betekent gebruik maken van dezelfde informatiestandaarden en veel meer samen doen. Al dertig jaar wil dat niet erg vlotten. >>

 

April 2007, B&G. Grotestedenbeleid en de 40 wijken
Hoewel de twijfels over de effectiviteit van het grotestedenbeleid toenemen, heeft het kabinet al besloten er ook na 2009 mee door te gaan. Tegelijkertijd zijn 40 wijken aangewezen waar kabinet en de betrokken gemeenten intensief in willen investeren. Financieel is dat nog niet eenvoudig. Terwijl de GSB-gelden gewoon blijven vloeien, stuit de financiering van de wijkaanpak op grote bezwaren. ‘Onacceptabel’, vindt de VNG. >>


23 februari 2007, Binnenlands Bestuur. Elektronische dienstverlening meer dan een loket?
Elektronische dienstverlening heeft bij gemeenten een hoge vlucht genomen. Maar is het er ook klantvriendelijker op geworden? 'Het is een beetje ouderwets om zoveel mogelijk diensten elektronisch aan te bieden.' >>

 

Februari 2007, B&G. De strijd om de provincie is nog lang niet gestreden
De discussie over de taken, de rollen en het functioneren van de provincie loopt inmiddels decennia. Talloze oplossingen passeerden de revue, maar leidden vooralsnog niet tot wezenlijke bestuurlijke veranderingen. Het nieuwe kabinet heeft geen grootscheepse provinciale verbouwingen op het programma staan. Maar daarmee zal de discussie niet verstommen. >>


12 mei 2006, Binnenlands Bestuur. Kansjes voor meer financiële armslag
Wie een ronde maakt langs de gemeentelijke velden en begint over financiële kansen, merkt dat bestuurders en ambtenaren murw zijn. De afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting heeft wonden geslagen, die nog lang niet zijn genezen. Toch zijn er financiële openingen te ontdekken in het door het rijk aangemeten keurslijf. >>

24 februari 2006, Binnenlands Bestuur. Misschien wel de moeilijkste functie in het bestuur
Als een ongewenste vreemdeling betrad de raadsgriffier vier jaar geleden het stadhuis. Ambtenaren noch raadsleden zagen veel in de nieuwe functie. Inmiddels is meer dan een kwart van de 'pioniers' weer vertrokken. De balans na vier jaar en een vooruitblik op de griffier in de tweede raadsperiode. >>

10 februari 2006, Binnenlands Bestuur. Gebouwen te koop
Gezamenlijk bezitten de gemeenten voor miljarden euro's aan panden. Maar de meeste gemeenten hebben geen idee hoeveel gebouwen zij in eigendom hebben en waarom. Leiden en Haarlem onderzochten hun vastgoedbezit en schrokken van de uitkomst. >>

13 januari 2006, Binnenlands Bestuur. Stuurloos Den Helder
Als er een ranglijst zou bestaan van moeilijk te besturen gemeenten, dan dong Den Helder mee naar de eerste plaats. Al decennia gaan burgemeesters, wethouders en raadsleden er ten onder - soms als slachtoffers, dan weer als daders. Waarom is Den Helder nauwelijks bestuurbaar? >>

© public creation